Alternaria en stikstof in broccoli

Het project weersbestendige broccoli is afgelopen seizoen gestart met onderzoek naar rasgevoeligheid van alternaria en de invloed van N gift. Inmiddels zijn daar ook een aantal resultaten uit gekomen.

Stikstof
Het project bestaat uit meerdere onderdelen. Voor het onderdeel stikstofbehoefte hebben op drie plaatsen proeven gelegen. Daarbij zijn een giften gegeven van 0%, 50% en 100% van de normale gift. Uit dit onderzoek zijn een aantal conclusies te trekken: De teeltduur tussen de rassen liep sterk uiteen, de Anthocyaan en doorwas kwamen in de drie proeven nauwelijks voor. De relatie tussen stikstofgift en schermgewicht is lastig te achterhalen. De invloed van grondsoort en neerslag lijkt groter dan de absolute gift. Rasverschillen zijn er wel degelijk. Ook is er rasgevoeligheid voor holle stelen waargenomen. Bij de rassen met een hoge hol-index leidde een hogere stikstof gift, tot meer holle stronken. Bij de rassen met een gemiddelde of lage holindex is geen effect van stikstof op de hol-index waargenomen.

Alternaria
De rasgevoeligheid voor alternaria is eveneens beproefd. Het groeistadium van het scherm tijdens het moment waarop Alternaria kan worden geinfecteerd was van invloed op de mate van Alternaria aantasting. Op de locaties waar relatief weinig neerslag is gevallen was de broccoli aangetast. Alle rassen lijken gevoelig te zijn voor alternaria. Wel zijn er rasverschillen in de mate van gevoeligheid.
Er lijkt een relatie te zijn tussen smet en alternaria: wanneer Alternaria de primaire aantasting veroorzaakt, lijkt smet secundair te volgen. Alle rassen lijken gevoelig voor smet, wel zijn er rasverschillen

Weerbestendige broccoli
Het project weersbestendige broccoli is een initiatief van de kerngroep broccoli in samenwerking met Greenport Noord Holland Noord. Naast financiering van de broccolitelers is er een subsidie vanuit de POP3 regeling van de Provincie Noord-Holland toegekend. In het vier jarige project wordt gezocht naar de inzet van teeltmaatregelen om een goede kwaliteit broccoli te kunnen telen in veranderende en meer extreme weersomstandigheden. Daarbij zijn beheersing van alternaria en smet leidende thema's. Ook de inzet van waarschuwings- en monitoringsystemen zijn belangrijk onderdeel van het project. Naast de telers zijn ook de zaadbedrijven, plantenkwekers, gewasbeschermingsleveranciers betrokken bij het project. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de initiatiefnemers door Proeftuin Zwaagdijk. De projectcoordinatie is in handen vanVollegrondsgroente.net.