Demonstratiebedrijf kool

Wanneer je alle dagen in de koolsector rondloopt, ontgaat je de verandering. Af en toe afstand nemen geeft overzicht op de ontwikkelingen in de koolsector. En die ontwikkelingen gaan snel. Rassen, gewasbescherming, bemesting, markt en personeel zijn de afgelopen jaren enorm veranderd en de veranderingen in de komende jaren gaan zo mogelijk nog sneller. Onderzoek dat vanuit de gewassen wordt geïnitieerd helpt om inzicht te krijgen in de toekomstige mogelijkheden. Maar er is meer dan onderzoek. Ook discussie over mogelijkheden is noodzakelijk. En discussie gedijt altijd goed bij het laten zien in de praktijk. De gedachte om een demonstratie perceel te ontwikkelen is een lang gekoesterde wens van uit Vollegrondsgroente.net. En deze wens is in vervulling gegaan.


Bodem

Vollegrondsgroente.net heeft samen met RoDeKo en Appelman vegetables een plan ontwikkeld voor een Demonstratiebedrijf kool. Op dit demonstratiebedrijf worden duurzame ideeën en ontwikkelingen getoond in de diversiteit van koolteelten. Het Demonstratiebedrijf laat de basis zien voor iedere teelt: de bodem. Op het Demonstratiebedrijf kool is al jaren geïnvesteerd in verbetering van de bodem door middel van organische stofaanvoer, niet kerende grondbewerking, een uitgekiende vruchtopvolging en een optimale bemesting op basis van een intensieve bemonstering en een doordachte keuzen van meststoffen. Het Demonstratiebedrijf laat de mogelijkheden zien maar creëert ook vragen. Deze vragen worden gedeeld met bezoekende collega's op het Demonstratiebedrijf kool. Zien, ervaren en napraten is de basis van de uitwisseling op het Demonstratiebedrijf kool.

De focus is gelegd op een viertal thema's:

Bodemleven en structuur

Op het demonstratiebedrijf is al jaren een sterke focus op stimuleren van bodemleven. De inzet van compost heeft effect op het bodemleven. Direct zichtbaar zijn de wormen dat wijst op actief bodemleven. Daarnaast is te zien dat na een aantal jaren de grond een betere structuur krijgt. Dat leidt tot een betere beworteling en een betere water opname. De zichtbare constateringen zijn helder maar worden deze ervaringen ook beleefd op andere grondsoorten en met andere behandelingen dan 'gerijpte' compost. De ervaringen worden gedeeld waarbij ook de metingen van bodemmonsters worden uitgewisseld.

Inzet van compost

Op het demonstratiebedrijf kool wordt intensief gebruik gemaakt van compost daarbij wordt gekozen voor 'rijping' van de compost op eigen opslagplaatsen. Dit 'gerijpte' compost wordt op de percelen gebracht op het meest geschikte moment. Dit geschikte moment is nu vooral praktisch logistiek vastgesteld maar wellicht dat andere momenten in rotatie of groeistadium van het gewas nog meer geschikt is. Uitwisseling van eigen ervaring rond 'rijping' en ervaring van anderen over moment van toepassen vindt plaats in verdiepingssessies op het demonstratiebedrijf. Voor de verdieping worden specialisten uitgenodigd voor de inhoudelijke input.

Gebruik van groenbemesters

De natuurlijke positie van bodem is dat deze altijd bedekt wordt. Daarvoor biedt de natuur een evolutionair systeem van pioniersplanten, voedingsplanten tot naaldbomen. Bedekking van de grond t.b.v. een optimale teelt en in stand houden/verbeteren van de bodem is biologisch noodzakelijk. De inzet van de juiste bodembedekker in de vorm van groenbemesters heeft effect op de productieteelt en de bodemkwaliteit. Op het Demonstratiebedrijf kool wordt geëxperimenteerd met diverse groenbemester mengsels en is ervaring over meerdere jaren met meerdere mengsels. Echter de ultieme groenbemester is nog niet gesignaleerd of bestaat helemaal niet. Het delen van de ervaringen en de resultaten met kooltelers leidt tot meer inzicht en een bredere ervaringsset aan gegevens waarmee beslissingen kunnen worden genomen.

Mineralenbeheer

Het is noodzakelijk voor het productiegewas om mineralen op te nemen voor een optimale groei. Immers het productiegewas is voeding met essentiële mineralen en vitaminen voor de consument. De opname van vocht, stikstof, fosfaat, kali en overige hoofd- en sporenelementen geschiedt vanuit de symbiose van de gewassen met de bodemorganismen; schimmels, bacteriën, eencelligen, amoeben e.d.

De werking van dit ondergrondse netwerk van bodembiologie, is te vergelijken met het world wide web bij computers. Gewassen communiceren hiermee niet alleen onderling, maar wisselen ook voeding en beschermende stoffen uit. Planten sturen dit ondergrondse netwerk van schimmeldraden aan door 30% van de suikers en worteluitscheidingsproducten te "lekken" naar het microbiële bodemleven. In ruil voor vloeibare koolstof, suiker en wortelexudaten uit de fotosynthese, voorziet deze ondergrondse microbiologie de gewassen van eiwitten en enzymen niet alleen als voeding, maar ook voor stimulering van groei en ontwikkeling en bescherming tegen ziekten en plagen. De mate waarin de bodem in balans is, d.w.z. de essentiële hoofd- en sporenelementen in de juiste verhoudingen en hoeveelheden daarin voorkomen, is bepalend voor de kwaliteit van de bodem en voor de nutrientdichtheid van de gewassen en hun producten. Tijdens het groeiseizoen zullen daarvoor regelmatig en op voor ontwikkeling bepalende groeimomenten bladsap analyses worden genomen. Bladsapanalyses en droge stofanalyses tonen de plantbeschikbaarheid van 18 hoofd- en sporenelementen. Het is zaak om dit ondergronds netwerk zoveel mogelijk te faciliteren en intact te houden. Over de behoefte en beschikbaarheid van de hoofd- en spore-elementen in kool zijn geen eenduidige cijfers. De inbreng vanuit de ervaring, inclusief de data van bodemmonsters vergelijken met ervaringen en data van collega's zal een meer gekristalliseerd beeld geven.

Het Demonstratiebedrijf kool biedt de ruimte om constructieve maatregelen in de praktijk te laten zien en te bediscussiëren. De koolteelt is een teelt met veel mogelijkheden en veel uitdagingen. Op het Demonstratiebedrijf kool zijn 50 tinten groen te zien en te beleven.


Demonstratiebedrijf kool

Het Demonstratiebedrijf kool is gelokaliseerd in Stompetoren in de Noord-Hollandse droogmakerij de Schermer.

Grondsoort: klei afslibbaar 50 - 60%

Organische stof: 4%

Teelt: broccoli, sluitkool, bloemkool, savooiekool

Grondgebruik: eigendom en ruil

Het demonstratiebedrijf kool is een samenwerking tussen Appelman Vegatables, RoDeKo en Vollegrondsgroente.net. Het demonstratiebedrijf wordt financieel mede ondersteund door de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE).

.