Project duurzame bloemkool van start

In het kader van de kringloopvisie van het ministerie van LNV is, in opdracht van de Provincie Noord-Holland, gestart met een vierjarig onderzoek naar het effect van niet-onderwerken van strorijke stalmest in de bloemkoolteelt van Noord-Holland. In dit project wordt onderzocht wat de invloed is op de bodemkwaliteit, opbrengst, productkwaliteit (waaronder de voedingswaarde), uitspoeling naar oppervlaktewater, onder- en bovengrondse biodiversiteit (microben, aaltjes en insecten) en weidevogels.


In Noord-Holland zijn twee proeflocaties (livinglabs) aangewezen waarvoor ontheffing is verleend voor het niet keren van bovengronds toegediende strorijke mest. De livinglabs worden ingericht bij bloemkooltelers Pn. Slagter (Andijk) en Fa. Reus (Hem).Aanleiding voor het project was de hackathon "Natuurinclusieve landbouw: Boer en Business in Balans" die de provincie Noord-Holland in het najaar van 2019 organiseerde. De case van bloemkoolteler Wim Reus "de beste bloemkool binnen een praktisch bodembestendig mestbeleid" behoorde bij de top drie haalbare cases.


De resultaten uit het onderzoek moeten helpen om vast te stellen of het wenselijk is de huidige mestregelgeving - m.b.t. het verplicht onderwerken- moet worden aangepast om de remmende factor van het gebruik van regionale vaste mest én het sluiten van kringlopen in de landbouw weg te nemen.De Amsterdam Green Campus voert het project uit samen met de Universiteit van Amsterdam, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Vollegrondsgroente.net. Daarnaast wordt afgestemd met o.a. Ecolane in de provincie Friesland, waar vergelijkbaar onderzoek wordt gedaan.Foto: eerste veldwerkdag van onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam.

Meer informatie:
Erna Steenhuis
e.steenhuis@vollegrondsgroente.net