Robuust teeltsysteem broccoli

DE AANLEIDING

Bij de teelt van de broccoli, een vollegrondsgroenteteelt, is het gebruik van chemische
gewasbeschermingsmiddelen en kunstmeststoffen tot heden toe noodzakelijk geweest om de
productierisico's alsmede uitval & kwaliteitsproblemen te voorkomen.
De FtF-strategie stelt de telers voor grote uitdagingen. De gestelde eisen hebben forse
consequenties voor de manier waarop broccoli in de toekomst geteeld kan gaan worden. Er is
dan ook een radicale en disruptieve systeemsprong nodig waarbij enerzijds nieuwe rassen,
werkwijzen, processen en technologieën ontwikkeld en/of getest dienen te worden om de
kwaliteit en kwantiteit van de broccoliopbrengst te borgen. Anderzijds dienen de gevolgen van
de noodzakelijke genoemde wijzigingen verwerkt te worden in nieuwe en passende
verdienmodellen voor de broccolitelers


DOELSTELLING

Doel van het project is om technische en economische aanpassingen aan het
broccoliteeltsysteem te ontwikkelen die bijdragen aan de ontwikkeling van een robuust,
geïntegreerd teeltsysteem. Dit om enerzijds te voldoen aan de maatschappelijke transitiedoelen
wat betreft bodem, biodiversiteit en klimaat. Dit zoals concreet vastgelegd in de Farm-to-Fork
strategie (verder te noemen FtF-strategie) maar ook bij te dragen aan een veerkrachtige
concurrerende landbouw die gezond plantaardig voedsel produceert waarbij voedselzekerheid en
-betaalbaarheid voldoende geborgd zijn.

BEOOGDE IMPACT

Het onderzoek richt zich op alle teeltaspecten (watergebruik, gewasbescherming, meststoffen, bodembeheer, rassenkeuze etcetera). De vijf deeelnemende broccolitelers willen binnen dit project een robuust broccoli-teeltsysteem ontwikkelen dat voldoet aan de wet- en regelgeving in 2030 en dit in de praktijk simuleren & testen. Op basis van de uitkomsten zal het verdienmodel worden geanalyseerd om de bedrijfscontinuïteitsperspectieven vast te stellen.

BEOOGDE AANPAK

In dit project onderzoeken, testen en ontwikkelen we de volgende aspecten (individueel maar ook in samenhang):

  • Mogelijkheden voor het ontwikkelen van een duurzame teeltmethode & gezonde gewasgroei.
  • Mogelijkheden voor verlagen van gebruik en uitstoot stikstof in de brocolliteelt.
  • Mogelijkheden om een betere koolstofopslag en -binding te realiseren in broccoliteelt.
  • Mogelijkheden voor gezonde gewasgroei met zo min mogelijk gebruik van irrigatiewater.

Het onderzoek en testen zal plaatsvinden in twee tot drie teeltrondes van broccoli en bij één of meer telers van de kerngroep.

Partners:

Greenport Noord-Holland Noord

Vollegrondsgroente.net

MTS Hoogendoorn-Van Dellen

M. Botman, 

Kaabee & Co, 

R.L.F. Verdonk & S.M. van den Berg, 

G.J.M. de Wit & C.M.M. de Wit-Hauwert 

Vertify