Strategische inzet middelen bepaalt succes rupsenbestrijding

Afgelopen jaren bleek dat ieder jaar een wisselend beeld geeft van de rupsendruk voor de meeste kooltelers in Nederland. Bij een lage druk van koolmot kan bestrijding op veel bedrijven achterwege blijven en is er over het algemeen weinig vraatschade. In minder gunstige jaren is een gerichte aanpak noodzakelijk. Mocht de koolmot de kop opsteken, dan zijn er gelukkig effectieve middelen om vraatschade te voorkomen. Een strategische inzet van middelen is belangrijk om een opbouw van schadelijk populatie te voorkomen en ook om nuttige insecten te ontzien.

De keuze om de koolmotrups wel of niet te bestrijden, hangt af van de te verwachten schade. Op het moment dat u schade signaleert, bent u eigenlijk al te laat. Met behulp van vallen kunt u de toename van het aantal koolmotten volgen en op basis daarvan besluiten of en wanneer u een bestrijding gaat uitvoeren.


Populatieopbouw voorkomen

Een goede timing is niet alleen belangrijk om schade te voorkomen, maar ook om de opbouw van een schadelijke populatie tegen te gaan. De vlucht van de eerste generatie koolmotten is, afhankelijk van het weer, vaak eind mei/begin juni. Zo'n drie weken daarna volgen de nakomelingen van de eerste vlucht in de tweede vlucht. Deze tweede vlucht veroorzaakt vaak de grootste schade.


Effectiviteit en snelheid

Bij de keuze van de in te zetten middelen zijn snelheid, duurwerking, effectiviteit en selectiviteit voor natuurlijke vijanden van het middel bepalend. Die effectiviteit hangt deels samen met de weersomstandigheden (temperatuur) tijdens de toepassing. Daarnaast is er de laatste tijd discussie over het 'neveneffect' van insecticiden met een werkzame stof uit de groep van pyrethroïden. Deze middelen zijn populair door hun brede werking en een lage prijs per bespuiting. Een groot nadeel van de brede, niet selectieve werking, is dat pyrethroïde naast schadelijke rupsen ook nuttige insecten doodt.


Natuurlijke bestrijders beschermen

Het doden van natuurlijke vijanden is een mogelijke oorzaak dat andere plagen de kop opsteken. Veel kooltelers zijn daarom terughoudender geworden bij de inzet van pyrethroïden, zeker omdat er alternatieven zijn die dit nadeel niet hebben.

Sinds enige tijd is het middel Coragen op de markt met een geheel nieuwe werkzame stof RynaXypyr. Het middel werkt selectief: bestrijdt wel rupsen maar is veilig voor nuttige insecten. Vraag de adviseur of de  leverancier voor de actuele toelatingen.

Strategisch inzetten

Een strategische inzet van de beschikbare middelen is belangrijk, omdat voor de meeste middelen een maximum aantal toegestane behandelingen per jaar geldt. Zo mag Coragen maximaal twee keer per jaar worden toegepast. Bij een hoge infectiedruk kan niet altijd met twee toepassingen worden volstaan. In zo'n geval is een aanvullende bestrijding met een ander rupsenmiddel zoals Steward nodig. Afgelopen jaren is uitgebreid onderzoek gedaan naar de rupsenmiddelen in koolgewassen. Hieruit kwam naar voren dat met de inzet van de juiste middelen vraatschade in kool goed is te beheersen.