Water afvoeren

Water is lang een zaak geweest van afvoeren en incidenteel aanvoeren. Inmiddels is dat aan het veranderen. Aanvoeren is zo'n beetje standaard geworden en afvoeren gaat in zulke enorme hoeveelheden dat afvoer via de drains niet meer afdoende is. Delphy doet onderzoek naar het voorkomen van afspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Vaak worden percelen voor peen bol gelegd en dan stroomt het water tussen de ruggen door naar de kopakker, waar het via een greppel wordt afgevoerd naar de sloot. Dit water bevat nutriënten en stoffen die voor het gewas bestemd zijn. Wij bekijken de mogelijkheden om water op het perceel beter vast te houden en onderzoeken welk effect dit heeft op de peengroei.

Afvoeren van het perceel kan leiden tot onvoorziene emissie en vraagt aanpassingen in waterafvoer in combinatie met waterberging. Vanuit de Provincie Flevoland en het waterschap Zuiderzeeland is een project opgezet om verschillende systemen van afvoer en berging te toetsen op zowel teelttechnische gevolgen als gevolgen voor emissie. De objecten zijn op de peendag te bekijken en te bediscussiëren.


Getoetst

De objecten die worden getoetst zijn:

- Inzet van een woelpoot bij ruggenfrezen. De woelpoot creëert een geul waardoor het water makkelijker tussen de ruggen wegzakt.

- Haver zaaien tussen de ruggen. Haver remt de afspoeling en neemt ook vocht op. De concurrentie voor de groei van aardappelen zal er zijn en wordt in het onderzoek gemeten.

- Aanbrengen van putjes in de grond tussen de ruggen. Dit is een alternatief van het aanleggen van drempels. Zowel een putje als een drempel zorgt voor hoogteverschil waardoor water minder snel afspoelt.
- Verruwen van de rug. Een grove rug kan meer water bevatten dan een fijne afgestreken rug. Struik biedt met Row-Fix een machine die zorgt voor een grove rug in combinatie met een goede omgeving voor de aardappelplant.


Afvoer van water moet zo snel mogelijk gebeuren is de gangbare gedachte en kavelsloten hebben daarin een belangrijke functie. De overvloedige neerslag maakt dat de teler na moet denken over emissie als gevolg van snel afvoeren. Beheersen van afvoer is dan noodzakelijk. Op de aardappeldemodag zijn objecten te zien die zorgen voor vertraging van waterafvoer op het veld.