Eerste rapportage project Duurzame Bloemkool

In opdracht van de provincie Noord-Holland is in maart 2020 gestart met een onderzoek naar het effect van het niet onderwerken van strorijke stalmest in de bloemkooleelt. De praktijkproef wordt uitgevoerd bij twee proeflocaties in Noord-Holland: Pn Slagter in Andijk en Wim Reus in Hem. Aan deze bedrijven is ontheffing verleend voor het niet-onderwerken van bovengronds toegediende strorijke mest.


Download hier de rapportageEerste tussentijdse rapportage project 'Duurzame Bloemkool'

Begonnen is met het onderzoeken van de bodem op de proefvelden om te weten wat de uitgangsposities -de zogenaamde nulmeting- is voordat de behandeling 'niet onderwerken van strorijke stalmest' toe te passen en kan worden gemeten wat daarvan het effect op de bodem is. Naast nulmetingen zijn ook de eerste metingen met de behandeling 'niet onderwerken van strorijke stalmest' gedaan. In de rapportage vindt u ook de volledige beschrijving van de methode die is toegepast.


Over het project

In de periode 2020-2023 worden er metingen gedaan aan de fysische, chemische en biologische bodemeigenschappen en wordt bepaald wat de invloed is van niet onderwerken op bodemkwaliteit, opbrengst, productkwaliteit van gewassen, uitspoeling naar oppervlaktewater, onder- en bovengrondse biodiversiteit (microben, aaltjes en insecten) en weidevogels.

Downloaden

Na vier jaar helpen de resultaten bij het vaststellen of het wenselijk is de huidige regelgeving met betrekking tot het verplicht onderwerken van vaste mest aan te passen, om zodoende een remmende factor voor het gebruik van vaste mest én voor het sluiten van kringlopen in de landbouw weg te nemen.

De Amsterdam Geen Campus voert het project uit samen met de Universiteit van Amsterdam, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en Vollegrondsgroente.net. Onderzoek wordt in samenwerking gedaan met Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en Ecolane.

Meer informatie over het project.