Verduurzaming teelt van belang voor hele keten

De maatschappij wil verduurzaming van de voedselproductie. Hiervoor moet o.a. het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen dalen. Dit komt terug in de 'Toekomstvisie gewasbescherming 2030' en bijbehorend 'Uitvoeringsprogramma gewasbescherming 2030' van het ministerie van LNV. Telers van bladgewassen hebben mede daarom in 2020 het initiatief genomen een vierjarig onderzoek te starten naar het vergroten van de weerbaarheid van gewassen en duurzamere gewasbescherming. GroentenFruit Huis is samen met de leden Koninklijke Vezet, Heemskerk fresh and easy en Hessing Supervers aangehaakt bij het project.

Bladgewassen kunnen tijdens de productie last hebben van schimmels en insecten. Ingrijpen met chemische middelen is dan geboden. Desondanks willen telers gehoor geven aan de roep van de samenleving om de productie te verduurzamen. Ook hebben ze te maken met het feit dat het pakket aan beschikbare middelen steeds kleiner wordt. Daarom zoeken ze naar alternatieve en duurzamere methoden van gewasbescherming. Via topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen is een vierjarig onderzoekstraject gestart naar het verduurzamen van de teelt van bladgewassen.


Voedselveiligheid onverminderd borgen 

Dit onderzoekstraject sluit ook aan bij de visie van landbouwminister Schouten die in haar toekomstvisie spreekt over weerbare planten en weerbare teeltsystemen. Het onderzoek zet in op vijf elementen: weerbare rassen, inzet van laag risico middelen, inzet van waarschuwingsmodellen en sensoren, een risico-inventarisatie van nieuwe stoffen en de kans op residuen en microbiologische besmetting.

"Door de uitdagingen die het omlaag brengen en verdwijnen van gewasbeschermingsmiddelen met zich mee brengt, zien we dat steeds meer wordt geëxperimenteerd met zogenaamde 'groene middelen' en biostimulanten of plantversterkers", aldus Daan van Empel, programmamanager Duurzaamheid en Voedselveiligheid bij GroentenFruit Huis. "Het is belangrijk dat de voedselveiligheid van het eindproduct de aandacht krijgt die het verdient bij dergelijke wijzigingen in teeltstrategieën, zodat we als groente- en fruitsector de voedselveiligheid onverminderd kunnen borgen. Mede daarom is ook de onafhankelijke Stichting Food Compass indirect betrokken via het bestaande monitoringsprogramma voor residuen en het microbiologisch onderzoeksprogramma."


IPM als basis 

Consumenten moeten er op kunnen vertrouwen dat voedsel en de productie daarvan veilig is. Dit wordt tevens geëist door marktpartijen zoals supermarkten. "Het is goed om als handelsbedrijven en groente- en fruitbewerkingsbedrijven bij dit project te zijn aangehaakt", aldus Van Empel. "Gewasbescherming is een ketenvraagstuk. Voor behoud van kwaliteit en een goede houdbaarheid van de producten, dat voedselverspilling kan voorkomen, is de inzet van effectieve gewasbescherming een must. Integrated Pest Management vormt wat ons betreft altijd de basis en ook uitgangspunt bij dit project."