Vollegrondsgroentetelers benaderen politiek

Ondernemerschap brengt zorgen met zich mee. De meeste zorgen kunnen door positieve ondernemers worden omgezet in uitdagingen. En dat is wat Vollegrondsgroentelers de afgelopen jaren hebben gedaan. Alle zorgelijk problemen zoals certificering, arbeid, kostprijsstijging zijn aangepakt als uitdaging. Maar de zorg voor een afdoende gewasbeschermingsmiddelenpakket is niet meer als uitdaging op te pakken. Weliswaar hebben alle gewassen een eigen onderzoekagenda met een bijbehorende onderzoekaanpak Overeenkomst tussen deze aanpak is de zoektocht naar een duurzaam teeltsysteem. Helaas werkt de overheid niet mee. Ondanks toezeggingen in de gezamenlijk met de sector ontwikkelde visie laat de overheid gereedschap verdwijnen zonder mogelijkheden voor nieuwe gereedschap te creëren. Uit de zoektocht naar duurzame teeltsystemen blijkt iedere keer weer dan 'groene' oplossingen vragen om een andere manier van toepassen en inzetten in nieuwe combinaties.


Klager

Maar de vollegrondsgroenteteler is niet te typeren als klager. Als de overheid onbekend is met de problemen die ze zelf veroorzaken zal de sector de problemen zelf onder de aandacht moeten brengen. De telers in het Spruiten-collectief hebben afgelopen najaar het initiatief genomen om de problemen aan te kaarten. Daarvoor zijn diverse initiatieven ontplooit waaronder een filmpje waarin de zorgen gestructureerd onder de aandacht zijn gebracht. De initiatieven hebben geleid tot verschillende acties.


Petitie

Eén van die acties was het aanbieden van een petitie over de zorgen aan de Tweede Kamer. De witloftelers via Witlofcoöperatie Witcop, de slutikooltelers via telersvereniging RoDeKo, de bladgewassentelers in het bladgewassencollectief Bladycol en het bloemkool en broccolinetwerk van studieclub organisatie Vollegrondsgroente.net hebben de petitie mede ondertekend. Vertegenwoordigers van deze groepen hebben voorman van het Spruiten-collectief Kasper Kleijwegt ondersteund bij het aanbieden van de petitie aan de vice-voorzitter Laura Bromet van de landbouwcommissie van de Tweede Kamer. Het aanbieden van de petitie bood de gelegenheid om met een aantal kamerleden één op één te praten.

Lege schappen

"Over 2 a 3 jaar zijn de winkelschappen leeg of moeten we aangevreten product in het schap accepteren". Was een van de antwoorden van de groep na een vraag van een Tweede Kamer lid. De petitie beschrijft dat de huidige wetgeving zorgt voor kwaliteitsverlies van het groentepakket. Dit kwaliteitsverlies leidt onherroepelijk tot vermindering van de productie en wellicht tot het wegvallen het assortiment in Nederland geproduceerde vollegrondsgroente."Daar is niet tegenop te innoveren"


Nieuwe systeemaanpak

Diverse landbouwwoordvoerders van de Tweede Kamer waren aanwezig en stelden gerichte vragen over de mogelijkheden en onmogelijkheden uit de petitie. De grootste zorg is dat wetgeving rond gewasbeschermingsmiddelen zorgt voor verdwijnen van middelen maar dat de alternatieven door dezelfde wetgeving geremd worden. Onderzoek op het spruitenplatform en vergelijkbare platforms in de vollegrondgroente richt zich op vergroening van het teeltsysteem. Er zijn potentiele oplossingen maar die vragen een volledig nieuwe gebruiksaanwijzing. Groene alternatieven blijken minder effectief dan synthetische. Voor de inzet van deze alternatieven moet een nieuwe systeemaanpak in de teelt ontwikkeld worden. De vollegrondsgroentetelers zijn intensief bezig met de zoektocht naar vergroening. Tegelijkertijd zorg wetgeving er voor dat deze groene alternatieven slechts heel beperkt toegelaten worden. Wetgeving zorgt voor verboden en zorgt voor beperking van nieuwe mogelijkheden. "daar is niet tegenop te innoveren" aldus Kleijwegt.

De zorg van de vollegrondsgroentetelers brengt de telers naar de Tweede Kamer. De vragen die kamerleden stellen, tonen aan dat de noodzaak om problematiek onder de aandacht te brengen groot is. Dat betekent dat een vervolg noodzakelijk is. De kamerleden worden komende tijd uitgenodigd op o.a. het spruitenplatform om de inspanningen van de telersgroepen te laten zien en nogmaals de beperkingen van de huidige wetgeving duidelijk te maken


Bezoek van de politiek

Het initiatief om de zorgen kenbaar te maken is vervolgd in een bezoek van Caroline van de Plas en fractiemedewerker HenkVermeer van de BoerBurgerBeweging aan het Spruitenplatform. Van de Plas liet duidelijk merken dat ze de uitdagingen begreep en ging in op de aandacht die de sector nodig heeft. "De politiek gaat bewegen als de publieke opinie dat afdwingt" was haar boodschap. "En de sector gebruikt de maatschappij te weinig." De zorgen die de telersgroep hebben moet duidelijk worden gemaakt aan de samenleving. De burger gaat er vanuit dat de groente in het groenteschap zonder problemen daar liggen en ook in de toekomst blijven liggen. Pas als de zorg wordt geuit over een leeg schap en over groente met de nodige kwalitatieve beperkingen, zullen de zorgen ook politiek tot actie leiden. De activiteiten van de sector spraken wel tot de verbeelding. Het bezoek aan het spruitenplatform bleek wel verhelderend. De grootschaligheid van het onderzoek, ruim 1 ha, en de veelheid aan onderwerpen maakten indruk en overtuigen de inspanningen de sector.

Met de acties die de telers in gezamenlijkheid hebben genomen om de zorgen rond ziekte en plaagbeheersing duidelijk te maken is duidelijk geworden dat een enkele actie niet genoeg is. De aandacht voor een veilig en gezond voedselpakket is een continue actie. Daar ligt een verantwoording bij de telers in gezamenlijkheid met de ketenpartijen. Het initiatief van het Spruiten-collectief verdient respect en leidt tot verdere acties.