Demo EOX waterstoftractor

Een selectieve groep vollegrondsgroentetelers vanuit De Kop van Noord-Holland was aanwezig op de demonstratie- en informatieavond van de EOX waterstoftractor. Tijdens deze avond werd een toelichting gegeven op de 'H2 in Agri Deal',

Demo volautomatische 

zelfrijdende plantmachine

Veel belangstelling voor de demonstratie van de nieuwe volautomatische zelfrijdende Ferrari plantmachine

Greenportret Erna Steenhuis

Erna Steenhuis is naast voor Vollegrondsgroente.net ook actief voor Greenport Noord Holland Noord: een profiel

Nieuwe fysio's van wolf in spinazie

De Internationale WerkGroep Peronospora in spinazie (IWGP) heeft twee nieuwe fysio's van valse meeldauw (Peronospora effusa) in spinazie benoemd

Greenportret: Ulko Stoll

Met Vollegrondsgroente.net stapte Ulko Stoll in een rijdende trein: halverwege raakte de kennis- en netwerkorganisatie voor de vollegrondsgroentetelers betrokken bij EFRO-Evergreen. Daarmee is in elk geval de basis gelegd voor een nieuw partnerschap met Greenport NHN en het netwerk. Lees meer

Slimmer planten met Transplanting Services

De Multi Rower is de meest verkochte automatische plantmachine. Dit robotsysteem plant tot wel 8 rijen tegelijk in één machine

Promotie of kwaliteit

Promotie is een onderwerp dat regelmatig terugkomt in de overleggen met diverse gewassen. Het valt op dat deze roep harder wordt op het moment dat het slecht gaat

Nieuwe start voor Praktijkcluster AGRO

Onlangs vond de feestelijke aftrap van CIV Groen plaats in de KAS te Woerden. In de Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV Groen) werken het mbo-groen, bedrijven en overheid aan de concrete praktijkuitdagingen.

Biodivers Perspectief van start

De omslag naar natuurinclusieve landbouw vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden. Huidige en toekomstige ondernemers in de agri-sector onderzoeken, oefenen en leren rond de thema's

Teelttip: Perceelskeuze

Het is belangrijk om na te gaan hoe percelen zich houden in de winter 

Scholing hoort bij ondernemerschap

"Scholing bespreek je niet aan de keukentafel" aldus Klaas Schenk. Scholing van medewerkers is onderdeel van de bedrijfsvisie en de ambitie van het bedrijf. Daarbij hoort scholing en opleiding

Kick -off project Biodivers Perspectief 

Pé Slagter teelt bloemkool. Hij stelt zijn bedrijf beschikbaar als het demoleerbedrijf vollegrondsgroente in het programma  Biodivers Perspectief...

Proeftuin Zwaagdijk gaat verder onder de naam Vertify

Met ingang van 1 januari 2021 gaan Proeftuin Zwaagdijk en Demokwekerij Westland verder onder de nieuwe naam Vertify.   

Residu hoe zit het?

Van het land naar het lab: gezond bodemleven

Een gezond bodemleven draagt bij aan een gezonde agrarische sector: daar kunnen we ons allemaal wel iets bij voorstellen. Maar wat een gezond bodemleven dan precies is en hoe dit de gewassen helpt, dat is al wat ingewikkelder

Scholingsadviseur vollegrondsgroente en aardbeien 

De scholingsadviseur draagt door zijn werk bij aan een sterke en aantrekkelijke sector door de toekomstgerichte ontwikkeling van bedrijven te ondersteunen

Squal toegelaten als driftreductie

Toevoegstof Squal is toegelaten als middel om drift te reduceren. In de bijeenkomsten van Vollegrondsgroente.net is de werking van Squal regelmatig toegelicht

Geen blauwdruk voor de toekomst

Verimark geeft koolplanten langdurige bescherming   

Het verbod op zaadcoating maakt de bescherming van jonge koolplanten tegen insecten lastiger. Met de trayplaatbehandeling met Verimark beschikken kooltelers over een alternatief. Praktijkproeven 

Gerobotiseerde onkruidbestrijding steeds meer praktijkrijp

Op demodag robotisering afgelopen oktober maakte ruim 100 bezoekers kennis met autonome, camera- en gps-gestuurde machines. Ook was er aandacht voor lastig te bestrijden onkruiden.

Open dag B-peen

Puzzelen met bloemkoolrassen

De bloemkool opgekweekt op 6 en 4 cm potten zijn beoordeeld.

Ondiep ploegen met resultaat

De bodem is de basis voor een optimale plantengroei. De aandacht voor bodembewerking is dan ook 

Samen met scholen experimenteren in de praktijk

Samenwerking met scholen en experimenteerruimte voor nieuwe duurzame beheersmaatregelen. Dat is de samenvatting van het project Greenfield dat onlangs is aanbesteed 

Vollegrondsgroente telers zijn zelfbewust

De fusie van de telersverenigingen Van Nature en Best of Four tot Oxin Growers leidt tot een afzetpartij die hoort bij de grootste aanbieders van vollegrondsgroente.

Onderzoeksveld weersbestendige broccoli

Rassenvergelijking en stikstoftrappen

Tien rijen automatisch planten

Met 10 rijen tegelijk gaan de kool planten de grond in. Onlang is een Ferrari Futura plantmachine afgeleverd en in het werk gesteld

Leveringsvoorwaarden witlof

De structuur van de witlofproductie is niet te vergelijken met andere teelten. Er is dan ook geen enkele referentie in de land- en tuinbouw die kan worden gebruikt voor de afspraken tussen akkerbouwer en witloftrekker. Dat betekent dat de witlofsector het zelf moet oplossen

EVR

Peenacademie over bemesting

Afgelopen jaar hebben de leden van de peenacademie de bemestingsgegevens verzameld. De reden van het verzamelen was de constatering dat o.a. de N-giften per teler sterk van elkaar afwijken. De verklaring lag niet in het verschil in grondsoort of organische stof

Tip: aardvlooien

In het voorjaar zodra de temperatuur stijgt komen deze kevertjes uit de grond. De larven die zich vlug ontpoppen 

Elke machine is coronaproof te maken

Wim Kooijman van Mechanisatie Kooijman zag zijn kans schoon om plantmachines coronaproof te maken

Spuittechniek in 2020

Dat wetgeving verandert lijkt wel onderdeel te zijn van de huidige maatschappij. Daarbij is blijkbaar regelmatig aanpassen van wetgeving 

Teler in beeld 

Santino de Wit

Hoe komt de West-Friese witte bloemkool op het bord? Santino de Wit over vruchtwisseling, stieken, naaien en afdekken van bloemkool en een vruchtbare bodem

Vijf soorten biostimulanten

Biostimulanten, bodemverbeteraars, -conditioners, specifieke aanvalsstoffen, natuurlijke verdedigingsmiddelen, activeringsstoffen voor de immuniteitssystemen van planten

Optimale productie van liggend stek

"Efficiënt gebruik maken van het teeltsysteem met het mobiele platform." dat is de basis voor een nieuwe manier om stekken te produceren

Invoering plantenpaspoort in witlof

Het plantenpaspoort geldt ook voor de witlof. Voor witlof geldt wel een uitzondering die specifiek voor witlof is

Rassenvergelijking witlof

Beeldmateriaal van de rassenvergelijking witlof op 1 april.

Onderzoek gepresenteerd door Bladycol

In een bijeenkomst tijdens de open dagen van de diverse veredelaars zijn de eerste resultaten van het onderzoek gepresenteerd dat is aanbesteed door het bladgewassencollectief

Spruiten telers vinden elkaar in het Spruiten-collectief

Nieuwe collectiviteit zorgt voor nieuwe structuren. De spruitentelers vinden elkaar in het Spruiten-collectief. Samen met toeleveranciers liggen er uitgebreide onderzoeken op een breed uitgevoerd Spruitenplatform.

Ferrari automatisch plantmachine

De eerste rijtjes broccoli geplant met Ferrari automatische plantmachine. Leverancier Mechanisatiebedrijf Nanne Kooiman.

Automatisch 10 rijen broccoli planten

Project duurzame bloemkool van start

In het kader van de kringloopvisie van het ministerie van LNV is, in opdracht van de Provincie Noord-Holland, gestart met een vierjarig onderzoek naar het effect van niet-onderwerken van strorijke stalmest in de bloemkoolteelt 

Witlofcoöperatie Witcop is aanspreekpunt

De witlofcoöperatie blijkt steeds meer aanspreekpunt te worden van alle zaken die de witlof aangaan. Dat is niet zo vreemd 

RUB-middelen onder Europese regelgeving

Alle gewasbeschermingsmiddelen en biociden moeten worden beoordeeld of ze veilig kunnen worden gebruikt. Dit gebeurt volgens Europese verordeningen.

Kenniscafé jongeren in familiebedrijven

Twaalf jonge telers kwamen bijeen op dinsdag 28 januari op de bijeenkomst jonge telers in familiebedrijven. 

'Teelt de grond uit' draait door

Innoverende tuinders kunnen wel een extra steuntje in de rug gebruiken van overheid, ketenpartijen en banken. Deze partijen belemmeren 

Alternaria en stikstof in broccoli

Het project weersbestendige broccoli is afgelopen seizoen gestart met onderzoek naar rasgevoeligheid van alternaria en de invloed van N gift. Inmiddels zijn daar ook een aantal resultaten uit gekomen

Zonale beoordelingen van gewasbeschermingsmiddelen

Met deze Europese verordening komt er meer uniformiteit van de beoordelingen van de middelen